This song is called "lik hom maai paang long"

from the album of Panglong Agreement

 

ลิ่กโฮ่มหมายป๋างโหลง - Panglong Agreement – สัญญาป๋างโหลง

ขับร้อง            จายสายมาว

เนื้อร้อง           นพ.จายคำเล็ก

 

ต่าแต่ตั้งเมิงฮังขอปุ้นไต

taa tae tang moeng hang khaw pun tai

มักมั่นปั้นก๊วามกั๋นตี้ป๋างโหลง

mak  man pan kwaam kan ti paang-long

ต่อถึงเม่อเหลว ใผแหลนใผ อ่ำลาดก็ไตฮู่อยู่

taw thueng moe leo phaue laen phaue am laat kaw tai hu u

ไตเต๋อ่ำแหลน

tai  te am laen

 

**

[เมิงไตก็ไป่ป้าไหล้คืน โป้นมาสิบปี๋เย่าหลู

[moeng tai kaw pai paa lai khuen pohn maa  sip pee yao lu

หมางเผ่าก็ป๊าจ๊อมอ่องซานเย่าหือ

maang phao kaw paa tsawm awng saan yao hue

กว่าใหลเย่าห้า ลิ่กโฮ่มหมายป๋างโหลง]

kwaa laue yao ha lik hohm maai paang lohng]

ขอดโต่งเจิ้กเล็กให้ต่าลอดไน่

khawd tohng tsoek lek haue taa lawd nai

ยามตึ้กก็ไหล้ตึ๊กมาหนั่งกั๋นเย่า

yaam tuek kaw lai tuek maa nang kan yao

เผื่อแผวต้อเหลว ใผแหลนใผ อ่ำลาดก็ไตฮู่อยู่

phoe phaew taw leo  phaue laen phaue am laat kaw tai hu u

ไตเต๋อ่ำแหลน

tai  te am laen

 

(ซ้ำ  **  )

แหล่ดอ่ำโฮ่งไตอ่ำหาย วันหนึ้งเต๋ไหล้เป๋นต่าเสหนี้กั๋น

laet am hohng tai am haai wan neung te lai pen taa se ni kan

ต่อถึงเม่อเหลว ใผแหลนใผ อ่ำลาดก็ไตฮู่อยู่

taw thueng moe leo phaue laen phaue am laat kaw tai hu u

ไตเต๋อ่ำแหลน

tai  te am laen

 

คำพูด

เม่อนั้นๆ ปุ้นต่าเต๋แต่ตั้งเมิงไตเฮาขอๆ

moe nan moe nan pun taa te tae tang moeng tai hao khaw khaw

เฮาไหล้ลงลายมือลิ่กโฮ่หมายป๋างโหลงมาไน่ก็

hao lai lohng laai mue lik hohm maai paang lohng maa nai kaw

หึงหน่าเย่าอ่ำใจ้หือ สิบปี๋อ่ำก๊า ซาวปี๋ก็โป้นมาเย่า

hueng naa yao am tsaue hue sip pee am kaa saao pee kaw pohn maa yao

ก้อบสังเมิงไตเฮาไน่ ซ้ำไป่ป้าไหล้คีนหล่า?

kawp sang moeng tai hao nai tsam pai paa lai khuen laa?

ออนกั๋นไข้ใจ๋โว่นโดยกู้ก้อกู้ก๊นแหละ ลิ่กโฮ่มหมายป๋างโหลง

awm kan khat tsaue wohn tohy ku kaw hu kohn lae "lik hohm maai paang lohng"

ลิ่กโฮ่มหมายป๋างโหลงไน่ หมางเผ่าก็ป๊าจ๊อมอ่องซานกว่าเย่าหื้อ

"lik hohm maai paang lohng nai maang phao kaw paa tsawm awng saan kwaa yao hue

ต่อถึงเม่อเหลวมาไน่

taw thueng moe leo maa nai

ใผแหลนใผอันว่านั้น

phaue laen phaue an waa nan

อ่ำลาดก็ไตเฮาโหล่ฮู่ถึงกู้ก้อกู้ก๊นอยู่เอ้อ

am laat kaw tai hao lo hu thueng kuu kaw kuu kohn u oe

(ซ้ำ  **  )

ต่าแต่ตั้งเมิงฮังขอปุ้นไต

taa tae tang moeng hang khaw pun tai

มักมั่นปั้นก๊วามกั๋นตี้ป๋างโหลง

mak  man pan kwaam kan ti paang-long

(ต่อถึงเม่อเหลว ใผแหลนใผ อ่ำลาดก็ไตฮู่อยู่ ไตเต๋อ่ำแหลน

(taw thueng moe leo phaue laen phaue am laat kaw tai hu u

ไตเต๋อ่ำแหลน

tai  te am laen)2

เผื่อแผวต้อเหลว ใผแหลนใผ อ่ำลาดก็ไตฮู่อยู่

phoe phaew taw leo  phaue laen phaue am laat kaw tai hu u

ไตเต๋อ่ำแหลน

tai  te am laen

-------------------------------------------------

Vocabulary 

 

ผ่าส่าไต/ภาษาไต ถอดเสียง ความหมาย

ลิ่กโฮ่มหมาย 

lik hom maai   สัญญา,ข้อตกลง , agreement 
ป๋างโหลง paang lohng ชื่อเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งตั้งอยู่ในภาคใต้ของรัฐฉาน การประชุมสำคัญสำหรับอนาคตรัฐฉานถูกจัดขึ้นที่นี้ เมือปี 1946 และ1947 จึงกลายเป็นเมืองสำคัญทางประศาสตร์หน้าใหม่รัฐฉานในพม่า, Panglong
แต่ตั้ง taeng tang ก่อตั้ง, สถาปนา, found
เมิงฮังขอ moeng hang khaw ประเทศเอกราช, independent nation, (เมืงกอนขอ) a free homeland
ปุ้นไต pun tai สำหรับ, เพือ, for Tai People (ปุ้นต่า)
มักมั่นปั้นก๊วาม muk man pan kwaam ให้คำมั้นสัญญา, promise
เม่อเหลว moe leo ปัจจุบันนี้,ตอนนี้, now (ต้อเหลว)
ใผแหลนใผ Phaue laen pkaue ใครโกหกใคร who betrayed whom
ลาด laat พูด, tell
ฮู่ hu   รู้ know
อ่ำแหลน am laen ไม่โกหก, Not tell a lie, not betray
โป้นมา pohn maa ผ่านมา, past
ไป้ป้าไหล้คืน pai pa alai khuen ได้กลับคืน(อิสรภาพ)not regain
หมางเผ่า maang phao หรือว่า, either
     
ป๊าจ๊อม paa tsawm ไปกับ  bring back with, gone with
กว่าใหลเย่า kwaa laue yao ไปไหนแล้ว where is gone (the vows & peomise)
ขอดโต่งเจิ้กเล็ก khawd tohng tsoek lek ปมเงื่อนงำห่วงโซ่เหล็ก,ข้อปัญหา knot of the problem
ให้ต่าลอดไน่ haue taa lawd nai เพื่ออิสรภาพ, for free
ยามตึ๊ก yaam tuek เวลารบ,when fighting a battle
ไหล้ตึ๊กมาหนั่งกั๋น lai tuek maa nang kan yao ได้รบมาด้วยกัน, fight together
เผื่อแผวต้อเหลว phoe pkaew taw leo ถึงเวลานี้, at present
เม่อนั้นๆ moe nan2 กาลครั้งหนึ่ง, once upon a time
ขอๆ khaw2 ความเป็นตัวของตนเอง, self
เฮาไหล้ลงลายมือ hao lai lohng laai maue เราได้(ลงรายชื่อ)ทำคำมั่นสัญญา the vows and promises so solemnly made
หึงหน่าเย่าอ่ำใจ้หือ hueng naa yao am tsaue hue นานแสนนานแล้วไม่ใช่หรือ It’s so long?
สิบปี๋อ่ำก๊า sip pee am kaa มากกว่า 10 ปี  more than 10 years
ซาวปี๋ก็ป้นมาเย่า saao pee kaw pohn maa yao 20 ปีก็ผ่านมาแล้ว passed 20 years
ก้อบสัง Kawp sang ทำไม  why
เมิงไตเฮา moeng tai hao รัฐฉานของเรา our Tai (Shan) State
ออนกั๋นไข้ใจ๋โว่น โดย awm kan khat tsaue wohn tohy ให้ช่วยกันนึกคิด let's think carefully
โหล่ฮู่ lo hu จำเป็นต้องรู้ essential to know
กู้ก็กู้ก๊น ku kaw hu kohn ทุกๆคน Every body
อ่องซาน awng saan นายพลอ่องซานซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลพม่า Aung San
แหลดอ่ำโฮ่งไตอ่ำหาย laet am hohng tai am haai แดดไม่ร่วงไตไม่หาย (ไตไม่มีวันสูญพันธ์)  Tai never extinct
วันหนึ้งเต๋ไหล้เป๋นต่าเสหนี้กั๋น wan neung te lai pen taa se ni kan วันหนึ่งต้องมีการชดใช้หนี้กัน one day, must get back
อ่ำลาดก็ไตฮู่อยู่ am laat kaw tai hu u ไม้พูดก็ไตรู้กัน do not tell but know
ไตเต๋อ่ำแหลน tai  te am laen  ไตนั้นไม่เคยโกหก Tai never tell lie
 

Comment

Comment:

Tweet

โหลดเยี่ยงไรรือ ขอรับ

#3 By 122222 (210.246.182.132) on 2010-11-26 13:42

#2 By จาย (124.120.83.129) on 2010-11-07 22:37

#1 By (180.183.125.244) on 2010-06-12 18:47

Recommend