သဵင်ဝၢၼ်ၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး

ဢဵၼ်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈၽူႈပႃးၸႂ်ၼႂ်းသဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး လႆႈထွမ်ငိၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆးေသ ဢမ်ႇၵႃးပုၼ်ႈတႃႇ မၢင်ေၵႃႉ ၸူိဝ်းဢၼ်ပႆႇလႅၼ်ႇေၶႃႈၵႂၢမ်းတႆးေသၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းေၶႃႈၵႂၢမ်းတႆးပႃးေၵႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၼႆ ႄလႈၸင်ႇ လႆႈသၢင်းၶိုၼ်ႈမႃးၶႃႈယဝ့်။

 

Comment

Comment:

Tweet

Do you know that it is correct time to receive the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/credit-loans">credit loans</a>, which would make you dreams real.

#2 By SHAFFERMARIAN (193.105.210.41) on 2011-10-30 21:07

open-mounthed smile

#1 By mj (58.68.66.252) on 2009-12-06 01:12

Recommend